Seminars

Seminaret - keshillimet e arkivisteve

 1. Këshillim me punëtorët arkivor të Kosovës 17.10.1974, Jusuf Osmani, Mbrojtja dhe evidentimi i lëndës arkivore dhe materialit regjistraturik jashtë arkivit. Prishtinë.
 2. Këshillim i punëtorëve arkivorë të Kosovës, Pejë 17-18 dhjetor 1975. Tema: Shërbimi zyrtar – sistemi i arkivimit të lëndës arkivore dhe të materialit regjistraturik në periudhën e pasluftës”.
 3. Kongresi i punëtorëve arkivorë të Jugosllavisë, Prishtinë, 12-15 tetor 1976. Tema: Jusuf Osmani: Shërbimi i jashtëm – regjistraturik në arkivat në territorin e KSA të Kosovës”.
 4. Seminar me punëtorët e regjistraturave në nivel krahinor. Brezovicë 14.X 1977. Mënyra e arkivimit të lëndës arkivore”.
 5. Këshillim i punëtorëve arkivorë të Kosovës kushtuar Lidhjes së Prizrenit, Prizren 27.VI 1978. “Kontributi i arkivit të Kosovës për Lidhjen e Prizrenit”.
 6. Seminaret me punëtorët e regjistraturave të ndara në grupe sipas trevave: 15-16.X 1981 në Gjakovë; Më 19-22 X 1981 në Brezovicë. Jusuf Osmani: Seleksionimi i lëndës arkivore dhe menjanimi i materialit të cilit i ka kaluar afati i ruajtjes dhe dorëzim-pranimi i lëndës arkivore midis regjistraturave dhe arkivit kompetent.
 7. Seminar me punëtorët arkivorë të Kosovës, Bajë e Pejës, 15.XI 1984. “Lënda arkivore në regjistratura”.
 8. Seminar me punëtorët arkivor të Kosovës, Prizren 21.XII 1985. “Dekretligji për punën në zyrë dhe udhëzimet për zbatimin e tij”.
 9. Seminar për çështjet profesionale dhe teknike në arkiva, Radenci, Slloveni 8-10 prill 1987. Jusuf Osmani: Uticaj nadleznog arhiva u funkcionisanju arhivskih sluzbi radnih organizacija.
 10. Këshillim me punëtorët arkivor të Kosovës, Mitrovicë, 15.XII 1987. Lënda arkivore për PKJ-LKJ në Kosovë”
 11. Seminar ndërkombëtar “Organizimi dhe funkcionimi i shërbimit arkivor në Kosovë”, 7-8 qershor 2001, Prishtinë. Tema: Organizimi dhe funksionimi i shërbimit arkivor në Kosovë dhe inkuadrimi në sistemin bashkëkohor ndërkombëtar.
 12. Seminar me punëtorët arkivor të Kosovës, Vërmicë, Prizren 3 tetor 2003. Tema: “Zbatimi i Ligjit për lëndën arkivore dhe arkivat” në Kosovë.
 13. Seminar me përfaqësuesit e Ministrive, Qeverisë, Kuvendit të Kosvës “Menaxhimi arkivor”, 9 dhjetor 2003 në Prishtinë. Tema: Udhëheqja e afarizmit zyrtar në organe dhe organizata”.
 14. Seminar me punëtorët e regjistraturave në rajonin e Mitrovicës., 23 dhjetor 2003. Tema: Menaxhimi zyrtar në organe dhe organizata” dhe “Posta elektronike”.
 15. 55 Vjetori i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë, 30 shtator dhe 1-2 tetor 2004. Tema: Pasuritë arkivore në Kosovë.
 16. Seminar me punëtorët arkivor të rajonit (Sllovenia, Kroacia, Maqedonia, Turqia dhe Kosova), 19 shkurt 2004. Tema: Krijimi, arkivimi dhe ruajtja e dokumenteve elektronike në Kosovë”.
 17. Seminar për menaxhimin e të dhënave për arkivist në Gjykatat e Kosovës, 10 mars 2004. Tema: Menaxhimi zyrtar arkivor në gjykata”.
 18. Seminar Ndërkombëtar “Problemet teknike dhe profesionale për arkivimin klasik dhe elektronik”, Radenci, Slloveni 31 mars – 2 prill 2004. Tema: Krijimi, arkivimi dhe ruajtja e dokumenteve elektronike në Kosovë”.
 19. Seminar me punëtorët/arkivistët e regjistraturave, 21.04.2005 në Prishtinë. Tema: Mënyra e udhëheqjes së afarizmit zyrtar klasik dhe sistemi i afarizmit zyrtar elektronik si dhe udhëheqja e librit të protokolit dhe evidencave ndihmëse”.
 20. Seminar me institucionet institucionet fetare në Kosovë, më 11 qershor 2005; Seminar me institucionet shëndetësore në Kosovë me 24 qershor 2005 dhe me institucionet arsimore në Kosovë më 27 qershor 2005 në Prishtinë. Tema: Udhëheqja e afarizmit zyrtar klasik dhe elektronik në Kosovë”.
 21. Seminar me punëtorët e regjistraturave të rajonit të Prizrenit më 15 shtator 2005. Tema: Mënyra e udhëheqjes së afarimzit zyrtar dhe arkivor në organe e institucione”.
 22. Seminar me punëtorët administrativ të Institucionit të Ombudspersonit në Kosovë, 12-21 shtator 2006, Prishtinë. Tema: „Organizimi dhe funkcionimi dhe udhëheqja e afarizmit zyrtar klasik dhe elektronik te Institucioni i Ombudspersonit“.
 23. Seminar i punëtorëve arkivorë të Kosovës, Drenoc-Deçan 3-4 tetor 2007. Tema: Zbatimi i standardeve të reja të arkivistikës në Kosovë.
 24. Seminar “Teknikat e arkivit në Gjykatat në Shqipëri”, 15-16 tetor 2007, Tiranë, organizuar nga Këshilli i Europës. Temat: Organizimi i punës në zyra të gjykatave; Arkivimi i dokumenteve arkivore në gjykata; Kohëzgjatja/afatet e ruajtjes së dokumenteve në gjykata; Ruajtja dhe mbrojtja e lëndës arkivore në gjykata.
 25. Seminar me punëtorët arkivor të Kosovës, 23-24 qershor 2008, Prishtinë. „Klasifikimi dhe përpunimi i lëndës arkivore në mënyrë klasike dhe elektronike“. Jusuf Osmani: „Rruga e arkivistëve të Kosovës në aplikimin e standardeve ndërkombëtare të arkivistikës“.
 26. Trajnimi i kuadrit ligjor për biblioteka dhe arkiva, Shkup 29-31 korrik 2009, organizuar nga OSCE – Misioni në Kosovë, Tema: „Sistemet e arkivimit në Kosovë dhe rëndësia e tyre“.
 27. Trajnimi i kuadrit arkivor të Shkollës së Policisë në Vushtrri, 20-21 prill 2010. Tema: Organizimi dhe menagjimi zyrtar në institucione“.