Published articles

Revista “Vjetari” i Arkivit të Kosovës – Prishtinë

 1. Mbrojtja dhe evidentimi i lëndës arkivore jashtë arkivit “Vjetari” i Arkivit të Kosovës”, nr. VI-VII, Prishtinë, 1974.
 2. Këshillimi i punëtorëve arkivorë të Kosovës dhe Kuvendi i jashtëzakonshëm i Bashkësisë së arkivave të Kosovës, Arkivi i Kosovës, Vjetari nr. VII-VIII, Prishtinë, 1975.
 3. Shërbimi zyrtar – sistemi i arkivimit të lëndës arkivore dhe i materialit regjistraturik në periudhën e pasluftës, “Vjetari” i Arkivit të Kosovës, nr. XVIII-IX, Prishtinë, 1975;
 4. Shërbimi i jashtëm i arkivave në territorin e KSA të Kosovës, Arkivi i Kosovës, “Vjetari” nr. X-XI, Prishtinë, 1979;
 5. Kongresi VIII i punëtorëve arkivorë të Jugosllavisë në Prishtinë më 12-15 tetor 1976, Arkivi i Kosovës, “Vjetari” nr. X-XI, Prishtinë, 1979;
 6. Kriteriumet e valorizimit – seleksionit të lëndës arkivore dhe asgjësimit të materialit të pavlershëm regjistraturor, “Vjetari” i Arkivit të Kosovës, nr. XII-XIII, Prishtinë, 1981;
 7. Ekspozita “100 Vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, “Vjetari” i Arkivit të Kosovës, nr. XII-XIII, Prishtinë, 1981;
 8. Një dokument arkivor i vitit 1937 për rolin dhe veprimtarinë e PKJ-LKJ, Arkivi i Kosovës, Vjetari, nr. XVI-XVII, 1983;
 9. Kriteret për formimin e fondeve arkivore të organeve të jurisprudencës, Arkivi i Kosovë, Vjetari, Prishtinë, 1984;
 10. Zakonski propisi o agrarnoj reformi i kolonizaciji na Kosovu izmedju dva svetska rata, “Vjetari” i Arkivit të Kosovës, nr. XX, Prishtinë, 1985.
 11. Seminarët e deritashme të Arkivit të Kosovës dhe të Shoqatës s punonjësve arkivorë të Kosovës me regjistratura dhe këshillime me punonjës arkivorë (1960-1986), Arkivi i Kosovës, Vjetari”, nr. XXI-XXII, Prishtinë, 1986;
 12. Stanje i problemi zastite arhivske gradje van arhiva u SAP Kosovu, Arkivi i Kosovës, Vjetari nr. XXIII, Prishtinë, 1987;
 13. Lënda arkivore dhe e drejta ndërkombëtare, “Vjetari”, nr. XXIII, Prishtinë,1987;
 14. Arkivat dhe zhvillimi i shërbimit arkivor në Kosovë, “Vjetari” i Arkivit të Kosovës, nr. XXIV, Prishtinë, 1988;
 15. Shkatërrimi i dokumentacionit arkivor në Kosovë, Arkivi i Kosovës, Vjetari, nr. XXV-XXVI, Prishtinë, 2001.
 16. Vrasja e konsullit rus Shqerbinit më 1903 në Mitrovicë sipas burimeve arkivore, Arkivi Kombëtar i Kosovës, “Vjetar” nr. XXVII-XXVIII, Prishtinë, 2002.
 17. ISAD (G) Norma e përgjithshme ndërkombëtare për përshkrimin e lëndës arkivore, Arkivi i Kosovës, nr. XXV-XXVII, Prishtinë, 2001.
 18. ISAAR (CPF) Standardi ndërkombëtar i dokumenteve arkivore për personat juridikë, fizikë dhe për familjet, Arkivi Kombëtar i Kosovës, “Vjetari” nr. XXVII-XXVIII, Prishtinë, 2002;
 19. Roli i arkivistit në krijimin, mbrojtje dhe ruajtjen e dokumenteve elektronike, Arkivi i Kosovës, “Vjetari”, XXIX-XXX, Prishtinë, 2003;
 20. Valorizimi i lëndës arkivore, Arkivi i Kosovës, “Vjetari” nr. XXXI- XXXII, Prishtinë, 2004;
 21. Dr. Begzat Baliu, Gjendja e toponimisë shqiptare në Ballkan, Prishtinë 2004 (recension).”Vjetari” nr. XXXI-XXXII, Prishtinë, 2004.
 22. Prof. As. Dr. Ibrahim Gashi, Historia Publike – menaxhimi i programe për ruajtjen e historisë, “Vjetari”, nr. XXXIII-XXXIV, Prishtinë, 2005.
 23. Prof. dr. Jozhe Zhontar, Arhivistika, Vjetari i Arkivit të Kosovës, 2007.
 24. Standardizimi i shërbimit arkivor në Kosovë, “Vjetari” i Arkivit të Kosovës, nr. 33-34/2005, Prishtinë.
 25. Standardet Ndërkombëtare të Arkivistikës, “Vjetari” nr. 35-36/2006, Prishtinë.
 26. Filmi dhe kodi etik i arkivistit filmic, “Vjetari” nr. 35-36/2006, Prishtinë.
 27. Lënda arkivore private, “Vjetari” nr.37-38/2007, Prishtinë.
 28. Menaxhmenti në arkiva, “Vjetari”, nr. 39-40/2008.
 29. Mbrojtja e lëndës arkivore në Kosovë gjatë krijimit, “Vjetari”, nr. 39-40/2008.
 30. Ekspertiza e vlerësimit të dokumenteve elektronike në organizata dhe në arkiv, “Vjetari”, nr. 41-42/2009.

Revista “Kosova”, Instituti i Historisë - Prishtinë

 1. Bashkësitë – Kooperativat Agrare në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore, “Kosova”, Institituti i Historisë së Kosovës “Kosova” nr. 13-14, Prishtinë, 1985;
 2. Organet për zbatimin e reformës agrare dhe të kolonizimit në Kosovë ndërmjet luftërave botërore, IHK, “Kosova” nr. 15, Prishtinë, 1986;
 3. C’shkruante gazeta “Journal des Debates” e datës 30 prill 1879 mbi arrijtjen e delegacionit shqiptar ne Paris.

Revista: “Horizontet e Historisë”, Shoqata e Historianëve të Kosovës

 1. Lënda arkivore e pushtetit kuisling në Kosovë 1941-1944, Horizontet e Historisë, Prishtinë, nr. 9-10. Prishtinë, 1985/86;
 2. Antikitetet e Kosovës – Enti për mbrojtjen e monumenteve të kulturës të Kosovës
 3. Mbrojtja e lëndës arkivore si monument i kulturës, “Ankitetet e Kosovës”, Prishtinë, 1987.

Gazeta “Shkëndia” Prishtinë

 1. Shkollimi dhe aftësimi i kuadrit arkivo në botë dhe në vend, “Shkëndija”, nr. 9, 1 maj 1987, Prishtinë.
 2. „Dituria islame” - Prishtinë
 3. Reforma agrare dhe institucionet fetare në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore, Dituria Islame, janar, 1992;
 4. Burimet arkivore për veprimtarinë e institucioneve myslimane në Kosovë, „Dituria Islame“, Prishtinë, nëntor – dhjetor 1994;
 5. Shpronësimi i pronave të shqiptarëve në Kosovë në mes dy luftërave botërore,“ Dituria Islame“, Prishtinë, shkurt 1998;
 6. Shpronësimi i pronave të shqiptarëve në Kosovë në mes dy luftërave botërore, “Dituria Islame”, Prishtinë, shkurt 1998.
 7. Kolonizimi i kolonëve optantë nga Shqipëria etnike në Kosovë, “Dituria islame”, korrik-gusht 2006.
 8. Shkatërrimi i lëndës arkivore në Kosovë, Dituria islame, nr. 188, mars 2006, Prishtinë.
 9. Arkivat dhe shkrimtoret në Kosovë gjatë kohës së Perandorisë Osmane, “Dituria islame”, prill 2006.
 10. Lënda arkivore dhe pjesët përbërëse të saj, ““Dituria islame”, Prishtinë, maj 2006.
 11. Graçanica ka qenë vendbanim shqiptar, “Dituria islame”, qershor, 2007.

Revista “Edukata islame” Prishtinë

 1. Disa dokumente arkivore për bashkëpunimin shqiptaro-boshnjak kundër kolonizimit agrar në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore, “Edukata islame”, Revistë shkencore, kulturore islame, nr. 78/2005, Prishtinë.
 2. Gazeta “Rilindja” Prishtinë
 3. “Vjetari” VI-VII i Arkivit të Kosovës, “Rilindja”,20.04.1976.
 4. Desanka Gjorgjeviq – Jusuf Osmani, Funksioni kulturo-arsimor i Arkivave të Kosovës, “Rilindja”, 9.X 1976.
 5. Ekspozita e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Novi Sad, 6.IV 1979.
 6. Nevojë e ngutshme për shënimen e memoareve, “Rilindja”, 23.VIII 1979;
 7. Arkivi i Bosnjes dhe Hercegovinës vendburim për historinë e Kosovës, “Rilindja”, 24.09.1980;
 8. Zhvillimi dhe funksionimi i shërbimit arkivor, Rilinjda, 24.VII1983;
 9. Bashkëpunimi i arkivit me punën e bashkuar, “Rilindja”, 18.IX 1983;
 10. Obligimet ligjore të organizatave të punës së bashkuar ndaj arkivit, “Rilindja”, 7.01.1984.
 11. Për një organizim më të mirë të shërbimit arkivorë, “Rilindja”, 7.I 1985;
 12. Lënda arkivore duhet dorëzuar arkivit, “Rilindja”, 21.I.1985;
 13. Shfrytëzimi i lëndës arkivore, “Rilindja”, 17.02.1985;
 14. Publikimi i lëndës arkivore, “Rilindja”. 18.prill 1985;
 15. Sistemi i veprimtarive në zyra, “Rilindja”, 3.VIII 1985;
 16. Burime të përshtatshme për studues. Dokumentacion arkivor për të kaluarën historike të Kosovës në Arkivin e Maqedonisë në Shkup, “Rilindja”, 21.XII 1985;
 17. Dr. Jahja Drançolli – Mr. Jusuf Osmani, Arkivi i Kotorrit vendburim për historinë e Kosovës, “Rilindja”, 27.IV.1985;
 18. Rezultatet e aksionit krahinor të hulumtuesve të rinjë. Mbi 300 dokumente arkivore, “Rilindja”, 2.XI 1985;
 19. Arkivi i Bosnjes dhe Hercegovinës vendburim për historinë e Kosovës, “Rilindja”, 24.09.1980;
 20. Zhvillimi dhe funksionimi i shërbimit arkivor, Rilinjda, 24.VII1983;
 21. Bashkëpunimi i arkivit me punën e bashkuar, “Rilindja”, 18.IX 1983;
 22. Obligimet ligjore të organizatave të punës së bashkuar ndaj arkivit, “Rilindja”, 7.01.1984.
 23. Për një organizim më të mirë të shërbimit arkivorë, “Rilindja”, 7.I 1985;
 24. Lënda arkivore duhet dorëzuar arkivit, “Rilindja”, 21.I.1985;
 25. Shfrytëzimi i lëndës arkivore, “Rilindja”, 17.02.1985;
 26. Publikimi i lëndës arkivore, “Rilindja”. 18.prill 1985;
 27. Sistemi i veprimtarive në zyra, “Rilindja”, 3.VIII 1985;
 28. Burime të përshtatshme për studiues. Dokumentacion arkivor për të kaluarën historike të Kosovës në Arkivin e Maqedonisë në Shkup, “Rilindja”, 21.XII 1985;
 29. Dr. Jahja Drançolli – Mr. Jusuf Osmani, Arkivi i Kotorrit vendburim për historinë e Kosovës, “Rilindja”, 27.IV.1985;
 30. Rezultatet e aksionit krahinor të humltuesve të rinjë. Mbi 300 dokumente arkivore, “Rilindja”, 2.XI 1985;
 31. Lënda arkivore dhe e drejta ndërkombëtare, “Rilindja”, 20.09.1986.
 32. Kushte gjithnjë më të mira për lëndën arkivore, “Rilindja”, .. 1986;
 33. Arkivi i Josip Broz Titos, “Rilindja”, 28-30 XI.1986.
 34. Këni thënë me një rast/Çmendoni tash, Mirëkuptimi dhe përkrahja shoqërore, “Rilindja”, 18.VII 1987;
 35. Regjistrimi i vendbanimeve ku janë vendosur kolonët në territorin e Kosovës deri më 8.IV 1940, “Rilindja”, 5 qershor 1996;
 36. Arkivi i Kosovës – Sektori i Arkivit të UCK-së organizon ekspozitën “Gjenocidi serb në Kosovës”. “Rilindja”, 18.09.2001.
 37. “Zëri i Rinisë”- 100 – Vjetori i Lidhjes së Prizrenit, Ajo që po na dëshmon në kohëra, (intervistë), Zëri i Rinisë, nr. 13, 25.III 1978

Gazeta “Zëri” Prishtinë

 1. Historiku i qytetit të Prizrenit në bazë të burimeve arkivore, “Zëri” ditor 15-17 maj 2006.
 2. Historiku i Prishtinës në bazë të dokumenteve arkivore, “Zëri”, 12 -22 gusht 2006.
 3. Mitrovica në bazë të burimeve arkivore, “Zëri” 23-31 gusht 2006.
 4. Vushtrria në dokumentet arkivore, Zëri, 1 shtator -18 shtator 2006.
 5. Treva e Llapit - Besianës (Podujevë) në dokumentet arkivore, “Zëri”, 19-30 shtator 2006.
 6. Gjilani në dokumentet arkivore, “Zëri”, 2 – 11 tetor 2006.
 7. Vitia në dokumentet arkivore, „Zëri“, 24 tetor – 3 nëntor 2006.
 8. Dardana (Kamenica) sipas burimeve arkivore, “Zëri”, 17 – 23 tetor 2006
 9. Artana (Novobërda) në dokumentet arkivore, „Zëri“, 12 - 15 tetor 2006.
 10. Kaçaniku në dokumentet arkivore, „Zëri“, 24 - 30 nëntor 2006
 11. Ferizaji, Shtimja, Shterrpca në dokumentet arkivore, “Zëri”, 21.12-2006 – 12.01.2007.
 12. Territori i komunës së Lypjanit sipas dokumenteve arkivore, “Zëri”, 13- 25 janar 2007.
 13. Drenica në dokumentet arkivore, „Zëri“, 8- 20 shtator 2007.
 14. Mesazhe nga e kaluara e një botimi të veçantë. “Vilajeti i Kosovës në dokumentet arkivore osmane”, Stamboll 2007. “Zëri”, 6 tetor 2007.
 15. Kolonizimi i kolonëve serb të quajtur optant nga Shqipëria etnike në Kosovë, “Zëri”, 18-25.X.2007. Prishtinë.

Gazeta “Koha ditore”, Prishtinë

 1. Nevojë e domosdoshme për ruajtjen e dokumenteve elektronike, “Koha ditore”, 25 tetor 2001.
 2. The National Archive, vendburim për historinë e Kosovës “Koha Ditore”, 2004.
 3. Dr. Begzat Baliu, Gjendja e toponimisë shqiptare në Ballkan, Prishtinë 2004 (recension). “Koha ditore”, 25 shtator 2004.
 4. Kolonizimi serb i Kosovës (fejton), “Koha ditore”, 15 – 24 janar 2006.
 5. Nevojë e organizimit bashkëkohor të menaxhimit zyrtar e arkivor, “Koha ditore”, 17 dhjetor 2006.

Gazeta “Jedinstvo” Prishtinë

 1. Problem zastite arhivske gradje na Kosovu, “Jedinstvo”, 3 februar 1979;
 2. Uloga arhiva u obrazovanju i vaspitanje, “Jedinstvo”, avgust, 1979;

Gazeta “Fjala” Prishtinë

 1. Rëndësia e mbrojtjes së lëndës arkivore në regjistratura, “Fjala”, qershor 1979.
 2. Lënda arkivore monument i kulturës, “Fjala”, 15 shkurt 1986;
 3. Lënda arkivore – monument i kulturës, “Fjala” 15 shkurt 1986;
 4. Vrasja e Cena beg Kryeziut në Pragë sipas burimeve arkivore, “Fjala”, shkurt-mars 1992 (fejton);

Gazeta “Kosova sot”, Prishtinë

 1. Lënda arkivore, e grabitur nga serbët, duhet të kthehet të pronësi, “Kosova sot», 5 gusht 2004.
 2. « Sharri » - Dragash
 3. Vendbanime në territorin e komunës së Sharrit (Dragashit), “Sharri”, Revistë informativo-kulturore, artistike e shkencore opojare, nr. 38-39, prill-maj 2000.
 4. Vështrim historik për komunën e Sharrit, “Sharri”, Revistë informative, kulturore, artistike e shkencore opojane, nr. 52-53, viti XIII-IX, dhjetor 2005 – janar 2006.
 5. “Vendbanimet e zhdukura në Opojë dhe Gorë, “Sharri”, dhjetor-janar 2006-2007.
 6. Ndarja territorialo-administrative e komunës së Sharrit gjatë periudhave të ndryshme, “Sharri”, dhjetor 2006 – janar 2007.

Revista “Ora” Prishtinë

 1. Kolonëve u falet toka e huaj, „Ora“, 24 korrik 1991.

Gazeta „Bujku“

 1. Regjistri i vendbanimeve ku janë vendosur kolonët në territorin e Kosovës deri më 8.IV.1940, 8 qershor 1996, “Bujku”, Prishtinë.
 2. Një monografi – model, Përkitazi me monografinë “Historiku i Sllatinës së Madhe, të autorëve Dr. Sabit Uka dhe dr. Jusuf Osmani, Bujku, 9.06.1997 (veshtrim, libra të rinj).
 3. Spastrimet etnike në Kosovë, “Bujku”, 8-11, nëntor 1998.
 4. Vrasjet në Pragë: e Cena Beut – 1927 dhe Alqiviadh Bebit – 1928 (sipas burimeve arkivore), Vitrina e Librit (vështrim), Bujku, 8.01.1998;
 5. Spastrimet etnike në Kosovë, “Bujku”, 8-11, nëntor 1998.

„Kosovarja“

 1. Rezistenca e femrës shqiptare kundër zbatimit të reformës agrare dhe kolonizimit në Kosovë midis dy luftrave botërore, „Kosovarja“, r. 3-4, dhjetor 1993;

Artikuj në botime të veçanta

 1. Rezistenca e kuadrit dhe e institucioneve fetare kundër Reformës agrare dhe kolonizimit në Kosovë në mes dy luftërave botërore, botim i posaçëm nga Simpoziumi ndërkombëtar – Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët, Prishtinë, 1995;
 2. Kolonizimi i refugjatëve kolonë-opatantë nga Shqipëria në Kosovë në vitet 1933-1935, Shqiptarët në rrjedhat ballkanike, IAP, botim i veçantë, Prishtinë, 1996.
 3. Standardizimi i emrave të vendbanimeve të Kosovës, Kuvendi i komunës – Gjakovë, Toponimia e Gjakovës me rrethinë, Gjakovë, 2002;
 4. Rinasi (Ribari i Vogël) – vendlindja e atdhetarit Avdi Duat Kelmendi,
 5. Avdi Kelmendi, jeta dhe veprimtaria (botim i veçantë), Prishtinë, 2002;
 6. Janjeva, Ditët e Gjeçovit, 2004, Lypjan, 2005.
 7. Kontributi i shtypit në pengimin e kolonizimit sllav dhe të reformës agrare në Kosovë 1918-1941, Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, Shtypi islam dje, sot dhe nesër. Përmbledhje kumtesash nga konferenca shkencore (Prishtinë, 23-24 maj 2003), Prishtinë, 2005.
 8. Kontributi i mësuesve veprimtarë nga Kosova në Maqedoni, E djatha shqiptare, në mbrojtje të Shqipërisë etnike, Prizren – Ferizaj, 2009.
 9. Kolonizimi serb i Kosovës gjatë historisë, E Djathta Shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike, Prishtinë, 2010.

JUGOSLLAVI – BEOGRAD

Revista “Arhivist” Beograd

 1. Këshillimi dhe Kuvendi III i punëtorëve arkivistë të Kosovës, “ Arhivist”, nr. 2, Beograd, 1974.

Revista “Arhivski pregled” Beograd

 1. Savetovanje i treca Skupstina Drustva Arhivskih Radnika Kosova, “Arhivski Pregled”, nr. 1-2, Beograd, 1974.
 2. Savetovanje arhivskih radnika Kosova, “Arhivski Pregled”, Beograd, 1978;
 3. Cetvrta Skupstina Drustva Arhivskih Radnika Kosova i Savetovanje, “Arhivski pregled”, 1-2, Beograd, 1978;
 4. Savetovanje Drustva Arhivskih Radnika Kosova, “Arhivski pregled”, 1-2, Beograd, 1978;
 5. Seminar za radnike pisarnica Kosova, “Arhivski pregled”, 1-2, Beograd, 1978;

MARIBOR-SLLOVENI

 1. Prikaz cuvanja arhivske gradje na Kosovu, “Sodobni arhivi”, Maribor, 1986;
 2. The influence of competetn archives on functioning o archival services of ëorking organisatin, “Sodobni arhivi”, Maribor, 1987;
 3. Ustvarjanje, arhiviranje in varstvo elektronskih dokumentov na Kosovu, Pokrajinski Arhiv Maribor, Tehnicni i vsebinski problemi klasnicnega in elektronskega arhiviranja, Maribor, 2004.
 4. Archival Terminology as a Cmmunication Mean Betëeen Archives Staf Members, Pokrajinsi Arhiv Maribor, Tehnicni in Vsebinski Problemi Klasnicnega in Elektronskega Arhiviranja, Maribor, 2009.
 5. Edukation and Traning of Archival Staff in Kosovo, Pokrajinsi Arhiv Maribor, Tehnicni in Vsebinski Problemi Klasnicnega in Elektronskega Arhiviranja, Maribor, 2010.

STRUGË - MAQEDONI

 1. Odabiranje arhivske gradje i izlucivanje bezvrednog registraturskog materijala. Posebno izdanje Saveza Udruzenja Arhivista Jugosllavije, Struga, 1980;

SHKUP - MAQEDONI

 1. Politika gjenocidiale e dëbimit të shqiptarëve dhe kolonizimit të Kosovës me elementin sllav, “Hëna e Re”, Shkup, 15 qersor 1999.

TIRANË - SHQIPËRI

 1. Regjistri i vendbanimeve ku janë vedosur kolonët në territorin e Kosovës deri më 8.IV.1940, 1 qershor 1996, Bujku, “Rilindja”, Tiranë.
 2. Regjistrimi i vendbanimeve ku janë vendosur kolonët në territorin e Kosovës deri më 8.IV 1940, “Rilindja Demokratike“, Tiranë, 1 qershor 1996.
 3. Klasifikimi dhe sistematizimi i fondeve dhe koleksioneve arkivore në Arkivin e Kosovës, “Arkivi shqiptar”, 1-2/2005, Tiranë.

SARAJEVË

 1. „Stanje i perspektive razvoja arhivske službe na Kosovu poslije rata 1998/1999. godine“ 1. KONGRES BOSANSKOHERCEGOVAČKIH ARHIVISTA, 2. do 4. novembra / studenog 2006. Sarajevu.

TRIESHTË - ITALI

 1. Lënda arkivore private në Kosovë, Private Archival Material in KosovoATLANTI, Revieë for modern archival theory und practice, International Institute for Archival Sciene of Trieste and Maribor, Trieste, 2008.

TUZLLA – BOSNJE DHE HERCEGOVINË

 1. Zaštita arhivske građe u nastajanju na Kosovu, Arhivska Praksa, br. 11. Tuzla, 2008.
 2. Funkcionisanje Drzavne Agencije Arhiva Kosova, “Arhivska Praksa”, Tuzla, 2010.

STAMBOLL – TURQI

 1. T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Mudurlugu, Osmanli Arsivi Daire Baskangligi, Istanbull, 2007. – ŐNSŐZ – PARATHËNIE, Osmanli arsiv belgelerinde KOSOVA VILAYETI / VILAJETI I KOSOVËS në dokumentet osmane.

ZAGREB - KROACI

 1. Dokumenat iz 1937 o delatnosti KPJ, “Arhivski Vjesnik”, Zagreb, br. 37/1987;

MYNHEN - GJERMANI

 1. Begzad Baliu, Gjendja e toponimisë shqiptare në Ballkan (Zur Lage der albanischen Toponymie auf dem Balkana), Prishtinë, 2004. Sudost – Forschungen. International Zeitschrift fur Geschichte, Kultur und Landeskunde Sudosteuropas, Band 63/64, 2004/2005, Munchen.